بازار تولید

ما در بازار داخلی و بازار خارج از کشور مشتریان داریم. مدیر فروش برای برقراری ارتباط خوب می تواند انگلیسی را روان صحبت کند.

بازار اصلی فروش ما:

آمریکای شمالی 25.00%

اروپای جنوبی 15.00%